داستان ما

در جهت استفاده بهینه از انرژی ها و منابع تجدید پذیر در راستای به حداقل رساندن هر چه بیشتر انتشار منابع و آلاینده های آب، خاک، هوا و … است. حذف منابع و مخاطرات بالقوه با ارایه خدمات به صورت همه جانبه در تمامی حیطه های بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی و بهداشت مواد غذایی در جهت پیشگیری از حوادث جانی، مالی، محیط زیست و … انجام می پذیرد. ماموریت ما حرکت در جهت توسعه پایدار افزایش بهره وری، رشد و بالندگی نیروی کار سالم و حفاظت از منابع در قالب یک نظام مدیریت جامع برای رسیدن به ارزش واقعی یعنی همان جامعه بهداشتی است.