همکاران (افتخاری)

ابوالفضل رحمانی ثانی

دکتری مهندسی محیط زیست

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رایانامه: 

rahmani240@gmail.com

بتول محب راد

دکتری مهندسی بهداشت محیط

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رایانامه:

MohebbradB1@mums.ac.ir

مجید فلاحی

دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رایانامه: 

mjfllh@yahoo.com

محمد حسین ساقی

دکتری مهندسی بهداشت محیط

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رایانامه:

saghi9@mail.com

همکاران (افتخاری)

...

رایانامه: 

محمد حسن کوثری

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت محیط

شیراز – مشهد – سبزوار

رایانامه: 

bama2017.co@yahoo.com

علی اکبر دهقان

دکتری مهندسی

بهداشت محیط

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رایانامه: 

dehghanAA@mums.ac.ir

فرشید وفا

دانشجوی PH.d مهندسی

محیط زیست – آلودگی هوا

رئیس سلامت کار معاونت

بهداشتی علوم پزشکی مشهد

رایانامه:

Farshid.vafa@gmail.com

مشاورین شورای پژوهشی حفاظت شغلی

علی حسینی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

مشهد – تهران

رایانامه: 

فاطمه سلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

سبزوار – تهران

رایانامه: 

ftm.salimi1996@gmail.com

مصیب مالک رئوف

کارشناس

مهندسی بهداشت حرفه ای

مشهد

رایانامه: 

mosayebmalekraof@gmail.com

الهام مومن

دانشجوی کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مشهد – سبزوار

رایانامه:

elhammomen600@gmail.com

شورای پژوهشی ایمنی رستوران ها

علی حسنی فر

دانشجوی کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

سبزوار

رایانامه:

یاسمن حجتی

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

نیشابور

رایانامه: 

محدثه بخشنده

 کارشناس

مهندسی علوم و صنایع غذایی

تهران 

رایانامه:

Mbv7597@gmail.com

پریوش خسروی

دانشجوی ph.d

صنایع مواد غذایی

تهران – مشهد

رایانامه:

کارشناسان بهداشت محیط

یونس آخرتی

کارشناس مهندسی

بهداشت محیط

خواف – تربت جام

رایانامه:

صدیقه غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد 

مهندسی بهداشت محیط

مشهد

رایانامه: 

آرزو رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت محیط

اصفهان – یزد

رایانامه:

مرضیه مرادقلی

کارشناس ارشد مهندسی

بهداشت محیط

زابل

رایانامه:

marziye.moradgholi@gmail.com

اعضای IT و گرافیک و مجری

مهدی صوفی

کارشناس فناوری اطلاعات

کرج

رایانامه: 

Soufi.bama@gmail.com

بهناز کلالی

دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

(عکاس)

سبزوار

رایانامه:

متین نخعی

دانشجوی پزشکی

(مجری)

سبزوار

رایانامه:

مرتضی شاهپسند

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

و رباتیکز(طراح اپلیکیشن)

مشهد – تربت حیدریه

رایانامه:

mr.shahpasand@gmail.com