همکاران (افتخاری)

محمد حسن کوثری

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت محیط

شیراز – مشهد – سبزوار

رایانامه: 

bama2017.co@yahoo.com

محمد حسین ساقی

دکتری مهندسی بهداشت محیط

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رایانامه:

saghi9@mail.com

ابوالفضل رحمانی ثانی

دکتری مهندسی محیط زیست

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رایانامه: 

rahmani240@gmail.com

بتول محب راد

دکتری مهندسی بهداشت محیط

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رایانامه:

MohebbradB1@mums.ac.ir

شورای پژوهشی ایمنی رستوران ها

پریوش خسروی

دانشجوی ph.d

صنایع مواد غذایی

تهران – مشهد

رایانامه:

Parivash_kh@ymail.com

محدثه بخشنده

 کارشناس

مهندسی علوم و صنایع غذایی

تهران 

رایانامه:

Mbv7597@gmail.com

سارا دریاباری

کارشناس

مهندسی بهداشت محیط

تهران

رایانامه: 

saradaryabari@yahoo.com

فاطمه سلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

سبزوار

رایانامه:

ftm.salimi1996@gmail.com

شورای پژوهشی بهداشت محیط

ربابه وحیدی کلور

کارشناس ارشد 

مهندسی بهداشت محیط

گیلان

رایانامه: 

rvahidikolur@yahoo.com

مرضیه مرادقلی

کارشناس ارشد مهندسی

بهداشت محیط

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

رایانامه:

marziye.moradgholi@gmail.com

آرزو رضایی

کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت محیط

اصفهان

رایانامه:

arezorezaie373@gmail.com

کوثر سالمی

دانشجوی کارشناس ارشد

مدیریت پسماند

شادگان – یزد

رایانامه:

masomesal72@gmail.com

شورای پژوهشی بهداشت محیط

یونس آخرتی

کارشناس مهندسی

بهداشت محیط

خواف – تربت جام

رایانامه:

yunes.akherati@gmail.com

حمید کدخدا

کارشناس مهندسی 

بهداشت محیط

مشهد

رایانامه: 

hk64467@gmail.com

...

رایانامه:

...

رایانامه:

شورای پژوهشی بهداشت حرفه ای

محمد امین رشیدی

کارشناس ارشد مهندسی

بهداشت حرفه ای

ایلام

رایانامه:

Rashidi.mohammadamin74@gmail.com
محمدجواد شیخ مظفری

دانشجوی کارشناسی ارشد

مهندسی بهداشت حرفه ای

کرمان

رایانامه:

mj.sheikhmozafari@yahoo.com

علی حسینی مقدم

دانشجوی کارشناس ارشد 

مهندسی بهداشت حرفه ای

مشهد

رایانامه: 

زهرا کشاورز

دانشجوی کارشناس ارشد 

مهندسی بهداشت حرفه ای

الیگودرز

رایانامه:

zahra.k137676@gmail.com

شورای پژوهشی مامایی

زهرا افضلی مقدم

دانشجوی کارشناسی مامایی

سبزوار

رایانامه:

Afzalizahra09@gmail.com

ملیحه خسروی جم

دانشجوی کارشناسی مامایی

سبزوار

رایانامه: 

srj.malih.78@gmail.com

محدثه سلطانی

دانشجوی کارشناس مامایی

سبزوار

رایانامه:

msoltani537@gmail.com

زینب زارع الیاتو

دانشجوی کارشناس مامایی

مشهد

رایانامه:

zeinabzare14@gmail.com

شورای پژوهشی مامایی

یگانه برفرازی

دانشجوی کارشناسی مامایی

نیشابور

رایانامه:

yegane.barfaraz@gmail.com

ستایش صالحی تبار

دانشجوی کارشناسی مامایی

نیشابور

رایانامه: 

sin.slh6440@gmail.com

زهرا مشکانی

دانشجوی کارشناسی مامایی

نیشابور

رایانامه:

z.meshkani2019@gmail.com

فاطمه امیرپورسعید

دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش مامایی

بردسير – رفسنجان 

رایانامه:

faps21996@gmail.com

شورای پژوهشی Bama Book

فاطمه بيدي

کارشناس بهداشت عمومي

مشهد

رایانامه:

fateme79bidi@gmail.com

آسیه برهان نژاد

کارشناس بهداشت عمومی

سرخس

رایانامه:

asiehborhannajad@gmail.com

...

رایانامه:

...

رایانامه: 

اعضای IT و گرافیک و مجری

مرتضی شاهپسند

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

و رباتیکز(طراح اپلیکیشن)

مشهد – تربت حیدریه

رایانامه:

mr.shahpasand@gmail.com

مهدی صوفی

کارشناس فناوری اطلاعات

کرج

رایانامه: 

Soufi.bama@gmail.com

فاطمه آيين

دانشجوی کارشناسي راديولوژی

نيشابور

رایانامه:

aein7615@gmail.com

...

رایانامه: