به منظور توسعه خدمات مهندسی و مشاوره ای خود در شهرهای مختلف از متقاضیان واجد شرایط جهت اعطای نمایندگی بهبود اندیشان محیط ایرانیان (باما) دعوت به همکاری می نماییم.
بدیهی است درخواست های ارسالی در دفتر جذب نمایندگی این شرکت بررسی و طبقه بندی شده و در مواقع نیاز از متقاضیان دعوت به عمل خواهد آمد.